Vodič kroz zakup u 6 koraka za poljoprivrednike i jedinice lokalne samouprave

Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske

i
Općenito o zakupu

1. Poljoprivredno zemljište u vlasništvu države daje se u zakup putem javnog poziva na rok od 50 godina.

2. Poziv za zakup raspisuje se prvenstveno za katastarske čestice koje čine proizvodno-tehnološke cjeline, površine najviše do 100 hektara.

2.1. Dokumentacija i zahtjevi podnose se prvenstveno za proizvodno-tehnološke cjeline.

3. Sudionik poziva za zakup može biti:

  • nositelj OPG-a,
  • zadruge koje se bave poljoprivrednom djelatnošću,
  • zadruge čiji su zadrugari poljoprivredni proizvođači, i
  • druge fizičke ili pravne osobe, koje su do isteka roka za podnošenje ponuda platile sve obveze s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, protiv kojih se ne vodi postupak radi predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta, o čemu dostavljaju izjavu uz ponudu na poziv.

1.
zahtjev – stranka i jls

KORAK 1.1:

Zainteresirana fizička ili pravna osoba podnosi JLS
ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE DOKUMENTACIJE ZA RASPISIVANJE JAVNOG POZIVA. (Download)

KORAK 1.2:

JLS prikupljaju dokumentaciju potrebnu za raspisivanje javnog poziva za zakup.

KORAK 1.3:

JLS dostavljaju Agenciji
ZAHTJEV ZA RASPISIVANJE JAVNOG POZIVA I PRIKUPLJENU DOKUMENTACIJU (Download)
potrebnu za raspisivanje javnog poziva za zakup.


Ako JLS u roku 30 dana ne postupi po ZAHTJEVU zainteresirana osoba može samostalno prikupiti dokumentaciju i zajedno sa Zahtjevom samostalno ih dostaviti Agenciji.


JLS može i bez zahtjeva fizičke ili pravne osobe samostalno prikupiti dokumentaciju i zajedno sa Zahtjevom dostaviti ih Agenciji.

2.
Dokumentacija

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o dokumentaciji potrebnoj za raspisivanje javnog poziva za zakup, zakup za ribnjake i zamjenu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 45/14)

Dokumentacija potrebna za raspisivanje javnog poziva za zakup poljoprivrednog zemljišta koju prikuplja JLS
1. popunjeni obrazac zahtjeva s popisom katastarskih čestica za koje se traži raspisivanje javnog poziva,
2. uvjerenje jedinice lokalne samouprave da poljoprivredno zemljište nije dano u neki od oblika raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem.

3.
Agencija

KORAK 3.1:

Agencija provjerava dokumentaciju koju je dostavila JLS.

KORAK 3.2:

Agencija poziva JLS na dopunu dokumentacije ako ista nije potpuna.

KORAK 3.3:

Nakon provjere dokumentacije Agencija donosi Odluku o raspisivanju javnog poziva za dodjelu zakupa.


AGENCIJA RASPISUJE JAVNI POZIV ZA DODJELU ZAKUPA NA TEMELJU ODLUKE

4.
Agencija - Javni poziv za dodjelu zakupa

KORAK 4.1:

Agencija raspisuje javni poziv za dodjelu zakupa.

KORAK 4.2:

Svi zainteresirani ponuditelji dostavljaju svoje ponude na javni poziv za dodjelu zakupa.

KORAK 4.3:

Obrazac Gospodarskog programa korištenja poljoprivrednog zemljišta - Sastavni dio ponude.

UREDBA O OBRASCU I NAČINU VREDNOVANJA GOSPODARSKOG PROGRAMA KORIŠTENJA POLJOPRIVREDNOG U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE (NN 66/13)


NEVAŽEĆE PONUDE:

  • Zajednička ponuda na pozivu za zakup
  • Kada ponuđena zakupnina prelazi dvostruki iznos početne zakupnine

5.
Povjerenstvo

KORAK 5.1:

Agencija imenuje Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu RH - 5 članova - 3 iz APZ, 2 iz JLS

KORAK 5.2:

Povjerenstvo pregledava zaprimljenu dokumentaciju sudionika javnog poziva i vrši bodovanje dokumentacije i ponuđene zakupnine

KORAK 5.3:

Bodovanje pristiglih ponuda na javnom pozivu:

a) Gospodarski program, do 60 bodova,

b) dosadašnji posjednik ako je u mirnom posjedu temeljem valjano provedenog natječaja, 20 bodova ili,

c) dosadašnji posjednik ako je u mirnom posjedu, 10 bodova, ili

d) nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva koji je mlađi od 40 godina, upisan je u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava više od jedne godine i nema u zakupu poljoprivredno zemljište u vlasništvu države, 10 bodova,

e) visina ponuđene zakupnine, do 10 bodova, proporcionalno u rasponu od početne do dvostruke početne zakupnine, koja nosi najviši broj bodova,

f) prebivalište, odnosno sjedište, najmanje dvije godine do objave javnog poziva ili proizvodni objekt na području jedinice lokalne samouprave, odnosno Grada Zagreba, za koju se raspisuje javni poziv, 10 bodova.

KORAK 5.4:

Povjerenstvo daje Prijedlog o najpovoljnijoj ponudi Agenciji kako bi donijela Odluku o dodjeli zakupa

KORAK 5.5:

Agencija donosi Odluku o dodjeli zakupa na prijedlog Povjerenstva za dodjelu zakupa.

6.
Ugovor o zakupu

KORAK 6.1:

Ravnatelj Agencije i podnositelj ponude sklapaju Ugovor o zakupu na temelju Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup.

KORAK 6.2:

Na temelju sklopljenog Ugovora o zakupu Povjerenstvo u roku od 30 dana od dana sklapanja Ugovora tj. po skidanju usjeva dotadašnjeg posjednika uvodi novog zakupnika u posjed.

KORAK 6.3:

  • Povjerenstvo imenuje Agencija
  • O uvođenju u posjed sastavlja se zapisnik
  • U roku od 15 dana od uvođenja u posjed zakupnik je dužan platiti zakupninu