Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15)
Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama može se podnijeti pisano, elektroničkom poštom ili osobno

Upute za ostvarivanje prava na pristup informacijama

Službenica za informiranje: Anica Dakić Tarnovski

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama podnosi se:

- pisanim putem, s naznakom "Zahtjev za pristup informacijama" na poštansku adresu: Agencija za poljoprivredno zemljište, Radnička cesta 22, 10 000 Zagreb,
telefaksom na broj: 01/6470 652

- elektroničkom poštom službenici za informiranje: anicad.tarnovsky@mps.hr

- osobno na zapisnik u službenim prostorijama Agencije za poljoprivredno zemljište svakog radnog dana u vremenu od 8:00 do 16:00 sati

Pravo na pristup informacijama u smislu odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", br. 25/13, 85/15) pretpostavlja pristup već gotovoj i postojećoj informaciji u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).
Zakonska definicija ne uključuje obvezu tijela javne vlasti da daje odgovore na pitanja, sastavlja izjave ili tumači odnosno izrađuje nove informacije.

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama pisani zahtjev mora sadržavati:

- naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi

- podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije

- ime, prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva

- tvrtku, odnosno naziv pravne osobe podnositelja zahtjeva i njezino sjedište

- podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji

Agencija za poljoprivredno zemljište ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova nastalih pružanjem informacije korisniku prava na informaciju sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14).

Za dodatne informacije molimo nazovite službenika za informiranje na broj telefona: 01/ 6470 652.