Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15)
Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama može se podnijeti pisano, elektroničkom poštom ili osobno
17. 06. 2013.

Poziv za nadmetanje za nabavu uredskog materijala i pribora, tonera i ostalih uredskih potrepština

U Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljen je Poziv za nadmetanje za nabavu uredskog materijala i pribora, tonera i ostalih uredskih potrepština.

Saznaj više
25. 04. 2013.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2013.

Temeljem čl. 21. st. 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine" br. 90/11), Agencija za poljoprivredno zemljište, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb, kao javni naručitelj, objavljuje registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2013.

Registar…

Saznaj više
07. 03. 2013.

Plan nabave Agencije za poljoprivredno zemljište za 2013. godinu

Na temelju članka 21. Statuta Agencije za poljoprivredno zemljište, Upravno vijeće je na 7. sjednici održanoj 26. veljače 2013. godine donijelo Plan nabave za 2013. godinu za čiju su realizaciju sredstva planirana u Državnom proračunu na razdjelu 06040, Agencija za poljoprivredno zemljište.

Saznaj više
08. 11. 2012.

Izjava o nepostojanju sukoba interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13 i 143/13) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Agencija za poljoprivredno zemljište ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).

Izjava…

Saznaj više