Poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH raspolaže Agencija za poljoprivredno zemljište
Ukupna površina pašnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske je 399.639,53 ha
Agencija je u 2015. godini zaprimila 444 zahtjeva za prodaju državnog poljoprivrednog zemljišta

Djelatnost i poslovi

Djelatnost Agencije čine sljedeći poslovi i zadaci:

- raspolaganje poljoprivrednim zemljištem

- stjecanje poljoprivrednog zemljišta

- gospodarenje Zemljišnim fondom

- posredovanje u prometu poljoprivrednim zemljištem

- pružanje pomoći vlasnicima i posjednicima poljoprivrednog zemljišta u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa na poljoprivrednom zemljištu

- praćenje i ocjenjivanje učinaka raznih mjera poljoprivredne politike i mjera drugih politika na okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta

- povezivanje i koordinacija rada državnih tijela, ustanova, jedinica područne (regionalne) samouprave i jedinica lokalne samouprave po pitanju mjera zemljišne politike i drugih politika koje imaju utjecaj na okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta

- sudjelovanje u postupcima uređenja poljoprivrednog zemljišta u skladu s posebnim propisima


Agencija, u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu, obavlja i sljedeće poslove:

- uspostavlja, razvija, vodi i održava Informacijski podsustav o raspolaganju poljoprivrednim zemljištem

- obavlja poslove vezane za izdavanje suglasnosti na parcelacijske i geodetske elaborate za poljoprivredno zemljište u vlasništvu države

- daje suglasnost na Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države

- daje suglasnost na odluku o izboru najpovoljnije ponude kod prodaje i davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države

- provodi postupak javnog natječaja za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države i ribnjaka u dugogodišnji zakup i donosi odluku o dodjeli dugogodišnjeg zakupa

- provodi postupak zamjene poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države za poljoprivredno zemljište u vlasništvu fizičkih ili pravnih osoba i donosi odluku o zamjeni

- provodi postupak dodjele u zakup zajedničkih pašnjaka i donosi odluku o dodjeli zakupa

- obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu, Uredbom o osnivanju Agencije, Statutom Agencije te drugim propisima