17. 03. 2017.

Djelomično poništenje javnog natječaja

Na temelju članka 17. Statuta Agencije za poljoprivredno zemljište (Upravno vijeće Agencije za poljoprivredno zemljište, klasa: 130-03/13-01/36, urbroj: 370-04/32-13-2 od 17. prosinca 2013.), Agencija za poljoprivredno zemljište objavljuje djelomično poništenje javnog natječaja.
Nazad