Odgovori na najčešća pitanja upućena Agenciji za poljoprivredno zemljište
Imate li pitanja vezana uz državno poljoprivredno zemljište javite se na info@zemljiste.mps.hr

Plaća li se procedura obrade zahtjeva zamjene zemljišta?

Za proceduru zamjene zemljišta nije propisana nikakva naknada.

Što je sve potrebno za zamjenu privatnog poljoprivrednog zemljište za državno radi okrupnjavanja posjeda?

Za zamjenu poljoprivrednog zemljišta potrebno je obratiti se molbom s popisom katastarskih čestica za koje se traži zamjena na adresu: Agencija za poljoprivredno zemljište, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb.

Uz molbu je potrebno priložiti dokumentaciju propisanu Pravilnikom o dokumentaciji potrebnoj za raspisivanje javnog poziva za zakup, zakup za ribnjake i zamjenu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 84/13), članak 4.

Dokumentacija potrebna za zamjenu poljoprivrednog zemljišta je sljedeća:
- zemljišnoknjižni izvadci s uknjiženim pravom vlasništva Republike Hrvatske i zemljišnoknjižni izvadci s uknjiženim pravom vlasništva pravne ili fizičke osobe podnositelja zahtjeva,
- posjedovni listovi s upisom posjeda Republike Hrvatske i posjedovni listovi s upisom posjeda pravne ili fizičke osobe podnositelja zahtjeva,
- kopija katastarskog plana na kojem su označene katastarske čestice koje se zamjenom okrupnjavaju,
- očitovanje Ureda državne uprave u županiji, odnosno grada Zagreba je li za katastarske čestice u vlasništvu Republike Hrvatske, podnesen zahtjev za povrat imovine sukladno Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (»Narodne novine«, broj 92/96, 39/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 118/01 i 80/02),
- uvjerenje Upravnog tijela županije, odnosno Grada Zagreba nadležnog za prostorno uređenje, nalaze li se, prema važećem prostornom planu uređenja, katastarske čestice za koje se traži zamjena izvan granica građevinskog područja,
- očitovanje Hrvatskih šuma d.o.o. – Uprava šuma podružnica jesu li katastarske čestice u vlasništvu Republike Hrvatske obuhvaćene šumskogospodarskim planovima,
- očitovanje Hrvatskih voda jesu li katastarske čestice u vlasništvu Republike Hrvatske javno vodno dobro, odnosno jesu li u zonama sanitarne zaštite,
- očitovanje Hrvatskih autocesta d.o.o. nalaze li se katastarske čestice na trasi buduće autoceste,
- očitovanje Hrvatskih cesta d.o.o. nalaze li se katastarske čestice na trasi buduće ceste,
- očitovanje HŽ Infrastrukture d.o.o., Razvoj i građenje, nalaze li se katastarske čestice na trasi buduće željezničke pruge,
- očitovanje Hrvatskog centra za razminiranje nalaze li se katastarske čestice u minski sumnjivom području katastarskih općina u Republici Hrvatskoj u kojima je utvrđeno postojanje minski sumnjivih površina.