Odgovori na najčešća pitanja upućena Agenciji za poljoprivredno zemljište
Imate li pitanja vezana uz državno poljoprivredno zemljište javite se na info@zemljiste.mps.hr

Vlasnik sam OPG-a i zainteresiran sam za program korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države. Zamolio bih Vas da mi navedete što je sve potrebno prikupiti od dokumentacije, koje obrasce moram pribaviti i ispuniti?

Sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu i Zakonu o izmjenama i dopunama zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 39/13 i NN 48/15), poljoprivredno zemljište u vlasništvu države daje se u zakup isključivo putem javnog poziva na rok od 50 godina. Jedinice lokalne samouprave dostavljaju Agenciji zahtjev za raspisivanje javnog poziva i dokumentaciju potrebnu za raspisivanje javnog poziva za zakup.

Zahtjev za prikupljanje dokumentacije za raspisivanje javnog poziva za zakup jedinici lokalne samouprave može podnijeti zainteresirana fizička ili pravna osoba (obrazac zahtjeva se nalazi na mrežnim stranicama Agencije).

Odluku o dodjeli zakupa donosi Agencija na prijedlog Povjerenstava za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske kojeg čine tri predstavnika Agencije i dva predstavnika jedinice lokalne samouprave na čijem području se zemljište nalazi, od kojeg jednog predstavnika određuje predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave odnosno Gradska skupština Grada Zagreba, a drugog predstavnika izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave.

Ponuda s obrascima Gospodarskog programa šalje se izravno Agenciji za poljoprivredno zemljište, a ne općini, ali tek kada Agencija objavi javni poziv.
Za stručnu pomoć oko ispunjavanja obrazaca Gospodarskog programa poljoprivrednici se mogu obratiti u Savjetodavnu službu. Visinu zakupnine možete pogledati u Pravilniku o početnoj zakupnini poljoprivrednog zemljišta (NN 107/13) (zakupnina je navedena po općinama i gradovima).

Početna zakupnina utvrđena Pravilnikom o početnoj zakupnini poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za zakup i zakup za ribnjake te naknadi za vodu i ribnjake („Narodne novine“ broj 107/13) odnosi se na mjesečno razdoblje zakupa, godišnje ili neko drugačije obračunsko razdoblje zakupa, uzevši u obzir jediničnu zakupninu za zakup (kn/ha)?

Zakupnina navedena u Pravilniku odnosi se na godišnju zakupninu.

Mogu li općine i dalje davati zemlju u jednogodišnje i višegodišnje zakupe ili to sve obavlja Agencija?

Državnim poljoprivrednim zemljištem može raspolagati isključivo Agencija za poljoprivredno zemljište. Jedinice lokalne samouprave više ne raspolažu poljoprivrednim zemljištem ni na koji način.

Mogu li se obratiti direktno Agenciji sa zamolbom za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta?

Sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu i Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 39/13 i NN 48/15), poljoprivredno zemljište u vlasništvu države daje se u zakup isključivo putem javnog poziva na rok od 50 godina. Jedinice lokalne samouprave dostavljaju Agenciji zahtjev za raspisivanje javnog poziva. Zahtjev za prikupljanje dokumentacije za raspisivanje javnog poziva za zakup jedinici lokalne samouprave može podnijeti zainteresirana fizička ili pravna osoba (obrazac zahtjeva možete preuzeti s naših mrežnih stranica).

Zainteresiranima za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta predlažemo da se obrate u jedinicu lokalne samouprave i od njih zatraže pokretanje postupka za raspisivanje javnog poziva za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta.

Nakon što jedinica lokalne samouprave dostavi Agenciji zahtjev i potrebnu dokumentaciju, Agencija će raspisati javni poziv. Javni poziv bit će objavljen na mrežnoj stranici Agencije i na oglasnim pločama jedinice lokalne samouprave.

Moraju li se kopije dokumenata kao što su ugovori o zakupu zemlje, uporabne dozvole objekata i preslike diploma ovjeriti kod javnog bilježnika?

Nije potrebno ovjeravati ugovore, dozvole, diplome i sl.

Treba li suglasnost Agencije za razvrgnuće suvlasničkog odnosa na k.č. poljoprivrednog zemljišta koje je u vlasništvu fizičkih osoba?

Zakon o poljoprivrednom zemljištu i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 39/13 i NN48/15) odnosi se isključivo na državno poljoprivredno zemljište. Zakon ne regulira odnose među privatnim osobama nad poljoprivrednim zemljištem pa tako ni razvrgnuće suvlasničke zajednice.

Kako preuzeti obrasce sa mrežne stranice Agencije za poljoprivredno zemljište?

Za potpunu kompatibilnost s mrežnom stranicom Agencije za poljoprivredno zemljište preporučamo korištenje najnovije inačice internetskog preglednika. Preglednici koji 100% ispravno prikazuju stranicu su Internet Explorer, Google Chrome i Mozilla Firefox.

Preuzimanje željenog obrasca započnite lijevim klikom na polje Odaberi kategoriju u kutiji Obrasci. Padajući izbornik će izlistati četiri kategorije obrazaca: Obrasci za zakup, Obrasci za prodaju, Obrasci za zamjenu i Obrasci za odgodu plaćanja. Lijevim klikom odaberite traženu kategoriju. Padajući izbornik će se zatvoriti i kutija za preuzimanje Obrazaca će izgledati isto kao na početku. Neka vas to ne buni, prijeđite na sljedeći korak – Odaberi obrazac.

Lijevim klikom na Odaberi obrazac padajući izbornik će izlistati obrasce iz ranije izabrane kategorije. Odaberite traženi obrazac unutar kategorije i kliknite na njega. Nakon toga će se u kategoriji Download prikazati ime odabranog obrasca. Lijevim klikom na njegovo ime preuzet ćete prikazani obrazac.

 

Plaća li se procedura obrade zahtjeva zamjene zemljišta?

Za proceduru zamjene zemljišta nije propisana nikakva naknada.

Što je sve potrebno za zamjenu privatnog poljoprivrednog zemljište za državno radi okrupnjavanja posjeda?

Za zamjenu poljoprivrednog zemljišta potrebno je obratiti se molbom s popisom katastarskih čestica za koje se traži zamjena na adresu: Agencija za poljoprivredno zemljište, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb.

Uz molbu je potrebno priložiti dokumentaciju propisanu Pravilnikom o dokumentaciji potrebnoj za raspisivanje javnog poziva za zakup, zakup za ribnjake i zamjenu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 84/13), članak 4.

Dokumentacija potrebna za zamjenu poljoprivrednog zemljišta je sljedeća:
- zemljišnoknjižni izvadci s uknjiženim pravom vlasništva Republike Hrvatske i zemljišnoknjižni izvadci s uknjiženim pravom vlasništva pravne ili fizičke osobe podnositelja zahtjeva,
- posjedovni listovi s upisom posjeda Republike Hrvatske i posjedovni listovi s upisom posjeda pravne ili fizičke osobe podnositelja zahtjeva,
- kopija katastarskog plana na kojem su označene katastarske čestice koje se zamjenom okrupnjavaju,
- očitovanje Ureda državne uprave u županiji, odnosno grada Zagreba je li za katastarske čestice u vlasništvu Republike Hrvatske, podnesen zahtjev za povrat imovine sukladno Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (»Narodne novine«, broj 92/96, 39/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 118/01 i 80/02),
- uvjerenje Upravnog tijela županije, odnosno Grada Zagreba nadležnog za prostorno uređenje, nalaze li se, prema važećem prostornom planu uređenja, katastarske čestice za koje se traži zamjena izvan granica građevinskog područja,
- očitovanje Hrvatskih šuma d.o.o. – Uprava šuma podružnica jesu li katastarske čestice u vlasništvu Republike Hrvatske obuhvaćene šumskogospodarskim planovima,
- očitovanje Hrvatskih voda jesu li katastarske čestice u vlasništvu Republike Hrvatske javno vodno dobro, odnosno jesu li u zonama sanitarne zaštite,
- očitovanje Hrvatskih autocesta d.o.o. nalaze li se katastarske čestice na trasi buduće autoceste,
- očitovanje Hrvatskih cesta d.o.o. nalaze li se katastarske čestice na trasi buduće ceste,
- očitovanje HŽ Infrastrukture d.o.o., Razvoj i građenje, nalaze li se katastarske čestice na trasi buduće željezničke pruge,
- očitovanje Hrvatskog centra za razminiranje nalaze li se katastarske čestice u minski sumnjivom području katastarskih općina u Republici Hrvatskoj u kojima je utvrđeno postojanje minski sumnjivih površina.

Želim kupiti poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH. Koji je postupak za prodaju državnog poljoprivrednog zemljišta?

Poljoprivredno zemljište u vlasništvu države iznimno se prodaje izravnom pogodbom po tržišnoj cijeni koju utvrđuje Agencija, u sljedećim slučajevima:

a) za katastarske čestice poljoprivrednih površina koje graniče sa zemljištem podnositelja zahtjeva, a nalaze se izvan proizvodno-tehnoloških cjelina, čija veličina u Kontinentalnoj regiji Republike Hrvatske nije veća od 1 ha, a u Jadranskoj regiji Republike Hrvatske od 0,2 ha

b) za katastarske čestice do kojih se može pristupiti samo preko zemljišta u vlasništvu podnositelja zahtjeva u svrhu okrupnjavanja

c) za katastarske čestice za koje je pribavljena dokumentacija za gradnju poljoprivrednih objekata

d) kada se privodi drugoj gospodarskoj funkciji koja nije poljoprivredna, a u interesu je Republike Hrvatske

e) za katastarske čestice poljoprivrednog zemljišta koje koriste korisnici kuća u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama.

Poljoprivredno zemljište u vlasništvu države prodaje se izravnom pogodbom ako zainteresirana osoba podnese zahtjev Agenciji kojem prilaže dokaz o ispunjavanju uvjeta (zahtjev se podnosi na obrascu koji se nalazi na našim mrežnim stranicama u kutiji Obrasci vidljivoj s desne strane ovog teksta).

Obavijest o podnesenom zahtjevu Agencija je dužna objaviti na oglasnoj ploči jedinice lokalne samouprave, odnosno Grada Zagreba, na čijem se području poljoprivredno zemljište nalazi i na internetskoj stranici Agencije.

Ako je više osoba podnijelo zahtjev za isto poljoprivredno zemljište u vlasništvu države kupac se utvrđuje javnim nadmetanjem.
Tržišna cijena državnog poljoprivrednog zemljišta utvrđuje se za svaku općinu/grad/katastarsku općinu i katastarsku česticu posebno. Metodologija izračuna cijene propisana je Pravilnikom o metodologiji utvrđivanja tržišne cijene za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske izravnom pogodbom.

Tržišna cijena za prodaju utvrđuje se korekcijom početne cijene s faktorima lokacije, prometne povezanosti, razvojne mogućnosti, veličine i oblika površine, ponude i potražnje te faktorom uređenosti.

Uz zahtjev je potrebno priložiti svu dokumentaciju koja je navedena u obrascu (original dokumentaciju).

Moraju li zemljišnoknjižni izvadak i posjedovni list biti originali izdani od strane katastra i gruntovnice ili mogu biti samo ispisani s web stranica tih institucija?

U zahtjevu za prodaju poljoprivrednog zemljišta izravnom pogodbom zemljišnoknjižni izvadci i posjedovni listovi moraju biti originalni dokumenti izdani od odgovarajućih institucija. Podaci otisnuti s mrežnih stranica tih institucija ne mogu se koristiti u zahtjevu za prodaju zemljišta izravnom pogodbom.

Kao dokaz prava korištenja poljoprivrednog zemljišta priložit ćemo i ugovore o dugogodišnjem zakupu – trebamo li kopirati i gospodarske programe koji su sastavni dio tih ugovora o dugogodišnjem zakupu?

Nije potrebno kopirati stare gospodarski program uz ugovore.

Za vlastito poljoprivredno zemljište može li se priložiti ZK izvadak ispisan s interneta (e- izvadak) ili je potrebno dostaviti original iz gruntovnice?

Može e-izvadak.

Što znači u prilogu 2 točka 7 „Preslika ugovora ili drugog dokumenta o zakupu vlastitog poljoprivrednog zemljišta“?

Preslika ugovora ili drugog dokumenta o zakupu vlastitog (odnosi se na zemljište koje je uzeto u zakup od fizičkih i/ili pravnih osoba a nije od RH kao u drugom stupcu) poljoprivrednog zemljišta. Navedene su sve moguće opcije kod zakupa kako bi svatko mogao priložiti odgovarajući dokument.

U prilogu 2 točka 3 kao dokaz da imamo zaposlene djelatnike agronomske struke traži se potvrda HZMO – oni kažu da samo na osobni zahtjev uposlenika mogu izdati takvu potvrdu, a obzirom da mi imamo mnogo VSS, VŠS i SSS djelatnika agronomske struke kojim bi se dokumentom taj podatak mogao potkrijepiti?

Upisuje se u okviru gospodarskog programa u obrascu identifikacije i to jedna osoba koja je zaposlena, te za tu osobu treba potvrda HZMO. Titula dr.sc. (nosi najviše bodova, 4 boda), magistar (3 boda), a dip.ing. (VSS 2,5 boda).

U prilogu 2 točka 8 kao dokaz da imamo skladišni prostor prilažemo rješenje o upisu. Što ćemo sa trenč silosima na farmama u koje se skladišti sva potrebna hrana za stoku, a takvi objekti se ne registriraju? Imat ćemo veliku količinu proizvodnje za koju će ispasti da nemamo skladišni prostor a nije u biti tako.

Prihvaćaju se samo oni objekti koji su registrirani u Ministarstvu zdravstva u Registar objekata u poslovanju s hranom Ovisno o vrsti primarne proizvodnje (koja nosi specifične bodove) evaluiraju se podaci. Primjerice; ukoliko se odlučite za sjemensku proizvodnju; trenč silosi isto kao drugi skladišni kapaciteti neće biti bodovno značajni. Skladišni kapaciteti i količina proizvodnje boduju se pri trajnim nasadima, povrćarstvu, cvjećarstvu, ratarstvu. Trenč silosi za hranu za stoku niti u kojem slučaju ne nose bodove što je vidljivo iz Uredbe o načinu vrednovanja gospodarskog programa korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 66/13).

Kako da razvrstamo traktore s obzirom da u tablici piše Snaga – raspon, a u tekstu koji se ispod pojavi piše upisati zbrojenu snagu svih traktora – što znači onda SNAGA (raspon)? Kako je moguće zbrajati traktore različite snage?

Potrebno je zbrojiti ukupnu snagu svih traktora kojima se raspolaže i za koje će dostaviti preslike prometnih dozvola.

U planiranoj proizvodnji ima samo pet redaka a mi imamo znatno više proizvodnji ako ih grupiramo kao što su pri upisu u Agronet. Gdje da stavimo sjemensku proizvodnju?

Potrebno je upisati proizvodnju koja se planira na proizvodno-tehnološkoj cjelini za koju se podnosi zahtjev za zakup. Sjemenska proizvodnja– može biti bodovno značajna ukoliko je to primarna proizvodnja koja se odabere na listu identifikacija. Ponuditelji ne upisuju svu planiranu proizvodnju koju će imati npr. na bazi cijele tvrtke u narednoj godini. Ovdje se bazira na proizvodnju koja će se primijeniti na zemljištu koje je predmetom javnog poziva (nije niti logično da će na x ha primijeniti nebrojeno mnogo različitih proizvodnji).

U popisu objekata u gospodarskom programu ima samo četiri retka u koje možemo upisati objekte po vrstama, kako ćemo upisati ako imamo više različitih objekata? Što ćemo navesti kao kapacitet, vrijeme građenja objekata i legalnost kada je u pitanju više objekata?

Potrebno je odabrati iz padajućeg izbornika ono što je ponuđeno i sukladno odabranom ispuniti podatke vezane za vlasništvo i je li objekt legalizirano ili ne.

Kod cjelina koje imaju više čestica, npr. gdje je zajedno zemljište za ratarsku i vinogradarsku proizvodnja od koje čestice da uzmemo udaljenost do objekta – najbliže, najveće, centroida čestica te od kojeg objekta – najbliže farme, vinarije?

Udaljenost tehničko-tehnološke cjeline boduje se u ovisnosti ima li ponuditelj stočnu farmu ili objekt za skladištenje/doradu/preradu ili samo poljoprivredno zemljište. Tako najveći broj bodova dobivaju oni čija se farma/objekt nalazi na udaljenosti do 1 km, a u slučaju da ima samo zemljište oni koji se nalaze neposredno uz zemljište za koje je objavljen javni poziv. Bodovi se dobivaju samo po jednoj od ovih situacija. To je jasno definirano u Uredbi o obrascu i načinu vrednovanja gospodarskog programa korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 66/13). Udaljenost koja će se upisati ovisi o odabranoj primarnoj proizvodnji koja se navodi u Gospodarskom programu i može se odabrati od najbliže katastarske čestice jer se u padajućem izborniku pojavljuje:

Objekti udaljeni manje od 1 km,

Objekti udaljeni 1 – 10 km,

Objekti udaljeni više od 10 km,

Zemljište neposredno,

Zemljište udaljeno manje od 10 km,

Zemljište udaljeno više od 10 km.